Informatii referitoare la inscrierea organizatiilor nonprofit si a unitatilor de cult in Registrul special la Finante

  • 4 aprilie 2019, 13:29

1.       Incepind de la 1 aprilie 2019 la calculul impozitului pe profit vor putea fi deduse  cheltuielile cu sponsorizarea facuta entitatilor juridice fara scop lucrativ si unitatilor de cult doar daca acestea sunt inscrise, la data contractului de sponsorizare, in Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, dupa cum rezulta din art. 25, alin. 4, litera i)

i) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;

2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

În cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit alin. (41).

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

2.         Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de A.N.A.F., conform procedurii aprobata prin OANAF 819/19.03.2019, publicat in MO 223/23.03.2019.

3.         Registrul este public și se afișează pe site-ul A.N.A.F. la adresawww.anaf.ro/Informaţii publice

4.         Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează la solicitarea entitatii, pe baza formularului cod 163 “Cerere de inscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscal” solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții:

a) desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere;

b) și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;

c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;

d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;

e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

5.         Cererea se completează cu ajutorul aplicaţiei informaticeafişate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune şi certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidenţă aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe locale.       

 

6          Cererea se soluţionează în termen de 10 zile de la depunere, de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea registrului contribuabililor şi declaraţiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată entitatea/unitatea de cult, dupa ce se verifica daca sunt

a) îndeplinite toate obligaţiile declarative înscrise în vectorul fiscal, până la ultimul termen legal de depunere a declaraţiilor anterior datei depunerii cererii;

 

             b)depuse toate situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege, cu termen legal de depunere anterior datei depunerii cererii.

 

7.      De la aceeasi data, 1 aprilie 2019, microintreprinderile pot scadea pina la 20% din impozitul pe venit sponsorizarile efectuate la entitatile inscrise in Registru, conform art. 56, alin (11)

 

(11Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

(12) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (11) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

8. Contribuabilii, persoane fizice, pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat (10%) pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil realizat in 2019  pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, potrivit legii.

 

Cu considerație,

Mircea DRAGOȘ
Partner

 

MDA GLOBAL  AUDIT s.r.l.

Calea Dorobanților, nr.70, et. IV

400609, Cluj-Napoca 
Phone/Fax:  + 40 264 450215
Mobile: + 40 745 643818 
Email:    
mircea.dragos@mdaglobal.ro 
                
office@mdaglobal.ro

URL:       www.mdaglobal.ro

Mai mult pe mdaglobal.ro

Sursa: mdaglobal.ro