Funcții contractuale - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

3 iunie 2019

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. kinetoterapeut, cod COR 226405, pe perioadă nedeterminată la Căminul pentru persoane vârstnice Gherla (probă scrisă și probă interviu):
  • studii superioare cu diplomă de licență, specializarea kinetoterapie;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
 2. psiholog practicant, cod COR263411, pe perioadă nedeterminată, la Unități de tip familial Gherla (probă scrisă și probă interviu):
  • studii superioare cu diplomă de licență, specializarea psihologie;
  • atestat de liberă practică Colegiul Psihologilor din România;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
 3. psiholog practicant, cod COR 263411, pe perioadă nedeterminată, la Centrul de primire a copilului în regim de urgență „Gavroche” Cluj-Napoca (probă scrisă și probă interviu):
  • studii superioare cu diplomă de licență, specializarea psihologie;
  • atestat de liberă practică Colegiul Psihologilor din România;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
 4. logoped debutant, cod COR 226603, pe perioadă nedeterminatâ, la Centrul Comunitar Județean – Complex de servicii sociale comunitare pentru copii și adulți Cluj – Centrul de zi/recuperare pentru copii cu autism (probă scrisă și probă interviu):
  • studii superioare cu diplomă de licență, specializarea psihopedagogie;
   specială sau pedagogie socială;
  • vechime în specialitatea studiilor – fără vechime.
 5. fiziokinetoterapeut, cod COR 226401, pe perioadă nedeterminată, la Centrul Comunitar Județean – Complex de servicii sociale comunitare pentru copii și adulți Cluj – Centrul de recuperare ambulatoriu pentru persoane adulte cu handicap:
  • studii superioare cu diplomă, de licență, specializarea balneofiziokinetoterapie și recuperare;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
 6. inspector de specialitate, gradul II, cod COR242203, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul management de caz protecție specială copii în servicii de tip familial, asistență maternală:
  • studii superioare cu diplomă de licență, specializarea psihologie;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 02 iulie 2019: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 37-39, Serviciul Resurse Umane, telefon 0264/420.146 şi 0264/420.147, interior 433.

 

descarca: anunt-concurs-26.06.2019-posturi.gov_.pdf 385KB PDF

descarca: anunt-site-posturi-gov-ro.doc 169KB DOC

 

 

Sursa: posturi.gov.ro