Funcții contractuale - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

7 iunie 2019

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post muncitor calificat, treapta I, cod COR 512001, pe perioadă nedeterminată la Centrul de îngrijire și Asistență Cluj-Napoca (probă practică și probă interviu):
  • studii generale;
  • certificat de calificare bucătar;
  • vechime de minimum 9 ani în calificare.
 • 1 post muncitor calificat, treapta I, cod COR 721424, pe perioadă nedeterminată la Centrul de Abilitare și Reabilitare Gherla (probă practică și probă interviu):
  • studii generale;
  • diplomă de calificare lăcătuș mecanic, întreținere și reparații;
  • permis de conducere categoria B;
  • vechime de minimum 9 ani în calificare.
 • 1 post muncitor calificat, treapta I, cod COR 721424, pe perioadă nedeterminată la Complex Comunitar de Servicii pentru Copilul cu handicap Cluj-Napoca – Case de Tip Familial (probă practică și probă interviu):
  • studii generale;
  • diplomă de calificare lăcătuș mecanic, întreținere și reparații;
  • permis de conducere categoria B;
  • vechime de minimum 9 ani în calificare.
 • 1 post îngrijitor, cod COR 911201, pe perioadă nedeterminată, la Centrul Comunitar Județean – Complex de Servicii Sociale comunitare pentru copii și adulți Cluj – Centru de recuperare pentru copii cu handicap motor/fizic/neuropsihic (probă practică și probă interviu):
  • studii generale.
 • 1 post îngrijitor, cod COR 911201, pe perioadă nedeterminată, la Complexul de Servicii Destinat Protecției Copilului nr. 2 Cluj-Napoca (probă practică și probă interviu):
  • studii generale.
 • 1 post îngrijitor, cod COR 911201, pe perioadă nedeterminată, la Centrul Maternal „Luminița” Cluj-Napoca (probă practică și probă interviu):
  • studii generale.
 • 1 post îngrijitoare, cod COR 532104, pe perioadă nedeterminată, la Centrul de Îngrijire și Asistență Cluj-Napoca (probă practică și probă interviu):
  • studii generale.
 • 1 post paznic, cod COR 962907, pe perioadă nedeterminată la Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgență „Gavroche” (probă scrisă și probă interviu):
  • studii generale;
  • atestat de pază, conform Legii nr. 333/2003;
  • vârsta minimă 18 ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 iulie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 02 iulie 2019, ora 13.00: proba practică;
 • 08 iulie 2019: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 37-39, Serviciul Resurse Umane, telefon 0264/420.146 şi 0264/420.147, interior 433.

Sursa: posturi.gov.ro