Asociația Down Centrul Educațional Raluca, Cluj-Napoca

Contact

Logo Asociația Down Centrul Educațional Raluca, Cluj-Napoca

Descriere

Asociatia Down Centrul Educational Raluca (DownCER), inaugurat in toamna anului 2010, se doreşte a fi un centru multifuncţional, care imbina funcţiile unui centru de zi educaţional cu un centru de pregătire profesională. Abordarea noastră are în vedere conceptul de învăţare pe parcursul vieţii care va fi aplicat persoanelor adulte care au dificultăţi de învăţare, pentru a ajuta la o mai bună integrare socială.

În acest scop, dispunem de programe educaţionale formale şi non-formale care să acopere mai întîi, deprinderile de supravieţuire (autogospodarire, autoingrijire, comunicare, orientare, comportare sociala, folosirea banilor, achizitionarea de produse si utilizarea de servicii pentru adultii cu Sindrom Down) care ofera beneficiarilor un grad sporit de autonomie. În acelaşi timp, se va urmări şi crearea/ recuperarea deprinderilor de citire/scriere care să îi ajute să poată urma eventuale cursuri de instruire.

La aceste obiective se adaugă realizarea de activităţi de terapie prin artă (pictură, desen, muzică, atelier teatral), care s-au dovedit benefice în recuperarea şi integrarea persoanelor cu dizabilităţi. Într-o etapă ulterioară vizăm realizarea unui centru de pregătire profesională şi acreditarea lui ca atelier de lucru protejat. Acesta are drept scop reabilitarea socială a tinerilor cu dizabilitati prin furnizarea pregătirii profesionale şi conştientizarea importanţei autonomiei sociale; combaterea discriminării prin activităţi de inter-relaţionare, comunicare, socializare.

Un alt deziderat a fost realizarea de publicatii şi produse media (site-uri web, filme educaţionale, campanii publicitare şi PR etc) specializate în problematica sindromului Down.

De asemenea, am urmarit dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu asociaţii româneşti şi internaţionale, cu vechime şi experienta în domeniu pentru a achiziţiona know-how-ul necesar, pentru o mai bună mediatizare, precum şi pentru realizarea unei baze de date online care să uşureze accesul la informaţie sau servicii, al tuturor persoanelor interesate. Nu în ultimul rind, mentionam colaborările cu mediul academic pentru realizarea de cercetări specializate în problemtica sindromului Down, organizarea de acţiuni comune (conferinţe, simpozioane) precum si participarea la diferite concursuri din tara, cum ar fi Special Olympics.

Centrul Educational Raluca, ofera prin serviciile de specialitate, o sansa persoanelor care au nevoie ca potentialul lor restant sa fie utilizat la maximum si valorizat de către societate. De mai bine de trei decenii, activităţile asociaţiilor specializate au dovedit cu prisosinţă că iubireadevotamentul şi abnegaţiapărinţilor şi specialiştilor pot crea o lume mai bună nu numai pentru persoanele cu dizabilităţi ci si pentru cei din jurul lor (familie, prieteni, comunitate).

Este promovarea şi susţinerea dezvoltării persoanelor cu dizabilităţi, în special a tinerilor şi adulţilor cu sindrom Down şi a familiilor lor, prin crearea şi aplicarea unor servicii corespunzătoare care să le permită atingerea potenţialului lor maxim într-o societate care să-i respecte şi să-i aprecieze. Prin activitatea şi serviciile prestate, Asociaţia doreşte să se înscrie în Strategia Europeană pentru Dizabilitate 2010-2020 în vederea egalizării şanselor persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii şi a implementării Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi. În acest context, tinerii şi adulţii cu sindrom Down reprezintă un segment de populaţie vulnerabilă a căror integrare social-profesională şi educaţie în spiritul învăţării pe parcursul vieţii ar evita riscul de a deveni o povară pentru societate şi ar crea premisele pentru confirmarea „investiţiei” făcute de societate prin sistemele de protecţie socială.

Prin membrii, voluntarii şi angajaţii săi, asociaţia promovează abordarea dizabilităţii din perspectiva drepturilor umane şi de mediu, bazată pe un model social. Asociaţia aderă la principiile Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi recunoscând: diversitatea persoanelor cu dizabilităţi, faptul că „dizabilitatea este un concept care evoluează şi că dizabilitatea rezultă din interacţiunea dintre persoanele cu handicap şi barierele care ţin de atitudine şi mediul înconjurător care împiedică participarea lor deplină şi eficientă la viaţa socială în condiţii egale cu alţi cetăţeni”, „importanţa pentru persoanele cu dizabilităţi a autonomiei individuale şi independentei, inclusiv a libertăţii de alegere”, şi ţine cont de faptul că „persoanele cu dizabilităţi ar trebui sa aibă oportunitatea de a fi implicate activ în procesele de luare a deciziilor cu privire la politicile şi programele care îi vizează în mod direct”.

 • Să dezvolte activităţi cu caracter umanitar, de sprijin social, profesional şi moral al persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tineri şi adulţi cu sindrom Langdon Down, pentru integrarea lor deplină în societate;
 • Să acorde supraveghere şi alte servicii care contribuie la dezvoltarea mintală şi a personalităţii persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tineri şi adulţi cu sindrom Langdon Down;
 • Să asigure accesul la mediul fizic, social, economic şi cultural prin dezvoltarea şi susţinerea, în colaborare cu alţi furnizori de servicii sociale şi de educaţia adulţilor, de programe de educare, instruire şi intervenţie socială şi profesională potrivite condiţiilor specifice tinerilor şi adulţilor cu sindrom Down, pe termen scurt, mediu şi lung, pentru educarea şi orientarea spre autonomie şi independenţă, în spiritul dreptului la învăţare pe tot parcursul vieţii;
 • Să asigure combaterea discriminării de orice fel prin activităţi de inter-relaţionare, comunicare, socializare în colaborare cu alte asociaţii, organizaţii, instituţii din ţară şi străinătate;
 • Să participe activ la integrarea în comunitate şi la locul de muncă, la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tineri şi adulţi cu sindrom Langdon Down, prin activităţi menite a sensibiliza opinia publică şi a modifica stereotipurile, prejudecăţile şi practicile dăunătoare vizând persoanele cu dizabilităţi şi a schimba atitudinile şi mentalitatea la nivel de individ şi grup în toate domeniile vieţii;
 • Să sprijine şi a promoveze o imagine de sine pozitivă a persoanei cu dizabilitate care astfel va fi ajutată să-şi cultive respectul şi responsabilitatea faţă de sine, faţă de familie şi societate în ansamblul ei;
 • Să se implice activ în sprijinirea, asistarea şi protecţia familiilor persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tineri şi adulţi cu sindrom Langdon Down, permiţând astfel familiilor să contribuie la exercitarea deplină şi egală a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
 • Să faciliteze crearea unui spirit de întrajutorare şi solidaritate atât între familiile persoanelor cu dizabilităţi cât şi între ele şi comunităţile din care fac parte;
 • Să asigure accesul persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor lor la informaţie referitoare la legislaţie, servicii şi cercetări de profil;
 • Să asigure accesul persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tineri şi adulţi cu sindrom Langdon Down, la asistenţa de care pot avea nevoie pentru a-şi exercita capacităţile juridice şi a li se respecta drepturile, voinţa şi preferinţele, precum şi promovarea măsurilor care, în conformitate cu legislaţia internaţională şi europeană, vor duce la respectarea dreptului egal al persoanelor cu dizabilităţi la deţinerea sau moştenirea proprietăţii, controlul propriu al afacerilor financiare, accesul egal la credite bancare, la ipotecă precum şi la alte forme de credit financiar;
 • Să efectueze sau promoveze cercetări de specialitate prin colaborarea cu instituţii academice şi de cercetare din ţară şi străinătate;
 • Să asigure dreptul la informare şi comunicare şi să promoveze disponibilitatea şi utilizarea noilor tehnologii, inclusiv a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare, în activităţile de recuperare, instruire de-a lungul vieţii, integrare socio-profesională, etc. a persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tineri şi adulţi cu sindrom Langdon Down;
 • Să promoveze instruirea profesioniştilor şi a persoanelor care lucrează cu persoane cu dizabilităţi prin colaborarea cu instituţii de învăţământ şi de formare profesională sau cu alte organizaţii de profil;
 • Să promoveze înţelegerea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tineri şi adulţi cu sindrom Langdon Down, prin relaţionarea cu instituţii de protecţie socială, asociaţii şi organizaţii în vederea popularizării analizelor şi statisticilor referitoare la nevoile persoanelor cu dizabilităţi, la calitatea vieţii şi la resursele de sprijin legal şi financiar
 • Să susţină accesul egal la servicii de sănătate publică în condiţiile în care dizabilitatea este un important factor de risc în ceea ce priveşte sănătatea şi calitatea vieţii;
 • Să susţină accesul la educaţie incluzivă în orice formă de învăţământ, precum şi accesul la instruire profesională şi permanentă;
 • Să sprijine dreptul la şanse egale pe piaţa muncii prin programe de formare profesională şi de parteneriat cu instituţii, organizaţii, asociaţii şi societăţi comerciale şi să promoveze angajarea în sectorul de stat sau privat prin iniţierea de programe care să încurajeze angajatorii să integreze forţă de muncă din rândul persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tineri şi adulţi cu sindrom Langdon Down;
 • Să sprijine şi să promoveze dreptul persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tinerii şi adulţii cu sindrom Down, de a-şi alege reşedinţa şi persoanele cu care să locuiască, precum şi dreptul la asistenţa la domiciliu, asistenţă rezidenţială sau comunitară, inclusiv asistenţă personală necesară pentru a susţine viaţa şi includerea în comunitate şi pentru a preveni izolarea sau separarea de comunitate;
 • Să promoveze dreptul persoanelor cu dizabilităţi, în speţă tinerii şi adulţii cu sindrom Down, care au atins vârsta căsătoriei de a decide liber şi responsabil formarea de familii, de a avea acces la informaţia corespunzătoare vârstei lor care ţine de educaţie sexuală şi planificarea familiei şi oferirea de mijloace necesare pentru realizarea acestor drepturi.
 • Să promoveze şi încurajeze oportunitatea de a organiza şi a participa la activităţi sportive, turistice şi de recreaţie, precum şi accesul la serviciile prestate în aceste scopuri.
 • Să militeze pentru înfiinţarea a cât mai multe locuri de muncă protejate şi locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi , în speţă tinerii şi adulţii cu sindrom Down
 • Să promoveze voluntariatul, oferind posibilitate de practică profesională prin involvare ăn activităţile „Centrului” studenţilor din domeniile profesiilor socio-umane (psihologi, psihopedagogi, kineto-terapeuţi, asistenţi sociali, teologi, arte, etc.)

Este o afecţiune genetica influenţând întreaga viaţa a persoanei (şi a familiei): da o dependenţa permanenta. NU exista vindecare. Singurul medicament este educaţia , îngrijirea atenta şi permanenta de la cea mai frageda vârsta. Un sindrom este o combinaţie de diferite simptome .

Fiecare celula umana contine 23 de perechi de cromozomi .În cazul persoanelor cu sindrom Down , în loc de 46 de cromozomi în fiecare celulă , s-au descoperit 47 de cromozomi .Cromozomul suplimentar apare în cadrul perechii 21 , deci vor fi 3 cromozomi de tip 21 într-o celulă în loc de 2, de aceea sindromul mai este cunoscut şi sub numele de Trisomia 21.

Până în acest moment nu se cunosc cauzele prezenţei cromozomului suplimentar numărul 21. Acesta poate proveni fie din partea mamei, fie din partea tatălui. Cel mai frecvent tip de Sindrom Down întâlnit, Trisomia 21 Standard (cunoscuta de asemenea şi sub denumirea de Trisomie 21 primară sau Trisomie 21 normală), apare ca urmare a unei diviziuni celulare necorespunzătoare fie a ovulului fie a lichidului seminal cu cromozomul 24 în locul cromozomului 23. Atunci când acest ovul sau sperma fuzionează cu un ovul sau spermă normală, prima celulă a dezvoltării copilului are 47 de cromozomi în loc de 46, şi în consecinţă celulele copilului vor prezenta 47 de cromozomi. Nu există nici o modalitate de prezicere dacă o persoană este predispusă în producerea ovulelor sau spermei cu 24 de cromozomi. Este cunoscut faptul că la mamele mai in vârsta riscul de a da naştere unui copil cu sindrom Down este mai mare, dar motivul rămâne in continuare necunoscut.

 • perceptie
 • memorie
 • atentie
 • limbaj si comunicare (citit, scris, socotit)
 • gandirea (rationament, rezolvarea de probleme)
 • -
 • conceptul de sine
 • stima de sine
 • familie
 • relatii sociale
 • trecerea de la dependenta la autonomie personala
 • -
 • tulburari afective
 • tulburari anxioase
 • tulburări obsesiv compulsiva
 • tulburari psihotice
 • tulburari alimentare
 • tulburari ale impulsului (ticuri, miscari repetitive)
 • Autism
 • Dementa-boala Alzheimer
 • comportamente autodistructive

NE GASITI SI PE FACEBOOK AICI

Conducere

Ioan Avram Presedinte

Nela Adriana Avram Vicepresedinte

Activități

Activități

Centrul educaţional "Raluca" Cluj-Napoca are programe educaţionale formale şi non-formale care acopera:

 • deprinderile de supravieţuire (autogospodărire, autoîngrijire, comunicare, orientare, comportament social, folosirea banilor, achiziţionarea de produse si utilizarea de servicii pentru adulţii cu Sindrom Down) menite, printre altele, sa creeze beneficiarilor un grad sporit de autonomie şi o imagine de sine pozitivă;
 • consiliere pe probleme sexuale;
 • formarea/ recuperarea deprinderilor de citire/scriere care să îi ajute să poată urma cursuri de instruire;
 • realizarea de activităţi de terapie prin artă (pictură, desen, muzică, atelier teatral), care s-au dovedit benefice în recuperarea şi integrarea persoanelor cu dizabilităţi;
 • pregătirea premiselor educaţiei/ instruirii asistate de calculator prin cursuri de iniţiere;
 • activitati sportive atat individuale cat si in echipa, despre care stim ca atrag dupa sine, schimbari sociale deosebit de importante si care de asemenea, instiga la competie( o competitie, trebuie mentionat, benefica deoarece e singurul tip de competitie acceptata de acesti tineri );
 • pregatirea si formarea religioasa;

 

Centrul Educational "Raluca" Cluj-Napoca

 • Va institui un centru de pregătire profesională în activităţi comerciale si de producţie (prin colaborarea cu furnizori de servicii cu experienţă in pregătirea adulţilor cu dizabilităţi) şi va acredita un atelier de lucru protejat. Acesta are drept scop reabilitarea socială a tinerilor cu sindrom down prin furnizarea pregătirii profesionale şi conştientizarea importanţei autonomiei sociale;
 • Va înfiinţa un centru de viaţă autonomă/independentă (locuinţă protejată) pentru a sprijini integrarea socială şi comunitară, asigurând condiţii de trai la standarde adecvate;
 • Va acorda asistenţă şi consiliere beneficiarilor şi familiilor lor la sediu şi prin echipe de teren, în domeniul dezvoltării personale, sociale şi culturale şi a drepturilor juridice şi de protecţie a sănătăţii;
 • Va desfăşura activităţi pentru obţinerea şi direcţionarea asistenţei medicale şi consultanţei internaţionale de specialitate, precum şi a finanţărilor necesare acestor demersuri;
 • Va acorda asistenţă familiilor defavorizate economic şi celor cu risc de abandon datorită vârstei înaintate a părinţilor;
 • A dezvoltat relaţii de colaborare cu asociaţii româneşti prin afilierea la Federaţia Sindrom Down România şi cu asociaţii din străinătate prin afilierea la reţele de organizaţii de profil cu vechime şi expertiză în domeniu;
 • Va iniţia proiecte şi va coopera cu organizaţii de profil, instituţii, factori responsabili şi societăţi comerciale, persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate în vederea realizării unor proiecte comune vizând scopurile asociaţiei şi a unor acţiuni comune (colocvii, conferinţe, simpozioane, ateliere şi vizite de lucru);
 • Va iniţia un grup de lucru multidisciplinar (cercetători, cadre universitare, specialişti, practicieni, studenţi) în vederea promovării cercetării problematicii sindromului Down la tineri şi adulţi, şi va pune la dispoziţia celor interesaţi datele informative necesare, organizând acţiuni de diseminare a rezultatelor;
 • Va iniţia un grup de lucru multidisciplinar (educatori, specialişti în design instrucţional, informaticieni) pentru crearea/ preluarea unor programe educaţionale şi de instruire asistate de calculator;
 • Va reprezenta interesele persoanelor cu sindrom Down, ale familiilor lor, ale specialiştilor şi organizaţiilor implicate în protecţia acestora;
 • Va edita în format tipărit şi electronic publicaţii şi materiale de popularizare, mediatizare şi sensibilizare a opiniei publice; în acest sens, va crea un site web, o reţea de sprijin pentru beneficiari, familii şi cei interesaţi prin utilizarea noilor medii sociale de tip Facebook sau Twitter şi va ţine legătura cu mass media locale, naţionale şi internaţionale; va iniţia parteneriate pentru a traduce şi difuza materiale informative (cărţi, articole, ghiduri, etc.);
 • Va organiza în mod regulat activităţi de strângeri de fonduri în vederea sprijinirii asociaţiei în realizarea obiectivelor propuse, cu respectarea şi în limitele normativelor legale în vigoare;
 • Va organiza activităţi de petrecere a timpului liber şi turistice pentru beneficiari şi familiile lor, precum şi sportive, în special prin aderarea la mişcarea Special Olympics.