Misiune posibilă – campanie de informare privind cariera de poliţist pentru tinerii aparţinând minorităţilor etnice

Descriere

Campania de informare, derulată în parteneriat cu Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” din Cluj-Napoca şi cu Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii - ambele din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, - îşi propune să încurajeze tinerii aparţinând minorităţilor etnice - în principal maghiarii şi romii - să opteze pentru o carieră în poliţie.

Câte locuri sunt în instituţiile de învâţământ ale poliţiei?
Pentru sesiunea de admitere din vara anului 2007, repartizarea locurilor la cele 3 instituţii de învăţământ ale poliţiei sunt, după cum urmează:
– Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti: 355 de locuri, din care 5 locuri pentru candidaţi din etnia romilor;
– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina: 705 locuri, din care 20 pentru candidaţi din etnia romilor;
– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca: 150 de locuri, din care 5pentru candidaţi din etnia romilor.

Condiţii de admitere
Pentru cei interesaţi, condiţiile de admitere sunt următoarele: 
– să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; 
– să cunoască limba română scris şi vorbit; 
– să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; 
– să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ; 
– să aibă vârsta de până la 25 ani împliniţi în anul admiterii; 
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00; 
– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic; 
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; 
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 
– să aibă înălţimea de minimum 1,75 m bărbaţii şi 1,70 m femeile. 

Se vor acorda derogări de la criteriul de înălţime de până la 3 cm, cu condiţia îndeplinirii cumulative a tuturor celorlalte criterii. 

Femeile şi bărbaţii candidează pe aceleaşi locuri, fără discriminare. 

Tinerii romi, care concurează pentru locurile alocate distinct acestei minorităţi, trebuie să depună la dosar un document care să ateste apartenenţa la etnie. 

În cazul în care locurile alocate etniei rome nu sunt ocupate în totalitate, acestea vor fi ocupate de ceilalţi candidaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor. 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs: 
Doc. nr. 1: Cererea de înscriere; 
Doc. nr. 2: Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare; 
Doc. nr. 3: Diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţa care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul înscrierii; 
Doc. nr. 4: Foaie matricolă (copie); 
Doc. nr. 5: Fişă medicală; 
Doc. nr. 6: Copie după actul de identitate (C.I./B.I.); 
Doc. nr. 7: Copie după certificatul de naştere; 
Doc. nr. 8: Autobiografia; 
Doc. nr. 9: Tabelul nominal cu rudele candidatului; 
Doc. nr. 10: Certificatul de cazier judiciar al candidatului; 
Doc. nr. 11: Certificatul de examinare psihologică sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal; 
Doc. nr. 12: Trei fotografii tip buletin de identitate, 3×4 cm, color.

Înscrierile pentru şcolile de agenţi de poliţie se fac la Inspectoratele Judeţene de Poliţie, la Serviciile Management Resurse Umane, până la data de 29 iunie 2007.

Examenele de admitere vor avea loc în perioada 20-31 august 2007.

Etapele concursului de admitere la şcolile de agenţi de poliţie
Etapa I – eliminatorie – se desfăşoară în perioada 20-30 august 2007 şi cuprinde:
a) examinarea medicală;
b) proba de aptitudini fizice.

Aceste probe se susţin în ordinea stabilită de comisiile de admitere ale şcolilor, fiecare dintre ele fiind eliminatorie. La aceste probe nu se admit contestaţii.

Etapa II – susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor – se desfăşoară în ziua de 31 august 2007 şi cuprinde un test grilă la limba română şi limba străină.

Alte informaţii detaliate pot fi accesate pe următoarele pagini de internet: 
– Inspectoratul General al Poliţiei Română, Admitere;
– Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Admitere;
– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, Admitere;
– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, Admitere.

De ce o asemenea campanie de informare specifică pentru minorităţi?
În timp ce, conform recensământului din 2002, din ponderea totală a populaţiei României peste 10% aparţin unor comunităţi etnice altele decât cea majoritară, în personalul MIRA, şi implicit, în Poliţia Română, diferitele minorităţi naţionale se regăsesc cu o pondere de numai 1,5%.

Având în vedere faptul că actul normativ privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare acceptă drept probă şi date statistice, situaţia actuală ar putea fi interpretată drept una discriminatorie la adresa minorităţilor.

Totodată, analizând ultimele rezultate cumulate ale sesiunilor de admitere din 2005 la cele două şcoli de agenţi de poliţie din Câmpina şi Cluj, se poate constata faptul că ponderea tinerilor aparţinând celei mai numeroase minorităţi etnice din România, cea maghiară, reprezintă aprox. 1% atât din rândul celor admişi, cât şi din rândul celorrespinşi. Astfel, se poate considera că situaţia prezentă este mai degrabă rezultatul unui interes redus din partea tinerilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru cariera de poliţist, decât rezultatul unor practici discriminatorii la adresa minorităţilor.

Soluţia poate fi atragerea unui număr crescut de candidaţi din rândul comunităţilor etnice în instituţiile de învăţământ din cadrul MAI, fie prin realizarea de campanii de informare specifice, gândite pentru fiecare grup ţintă, fie prin implementarea unor măsuri afirmative (de exemplu prin alocarea de locuri speciale pentru romi).

Principalele caracteristici ale campaniei de informare
Campania de informare se desfăşoară în perioada 23 aprilie – 29 iunie 2007, în judeţeleBihorClujCovasnaHarghitaMureş şi Satu Mare.

Pentru atragerea atenţiei şi informarea grupului ţintă, au fost elaborate două tipuri de materiale: un afiş color (poza alăturată), precum şi o broşură informativă. Ambele materiale au fost elaborate în 3 limbi (română, maghiară şi romani).

Broşurile informative pot fi descărcate în format PDF, după cum urmează:
 Broşură informativă (în limba română);
 Broşură informativă (în limba maghiară);
 Broşură informativă (în limba romani).

Prin intermediul inspectoratelor şcolare ale judeţelor implicate, materialele informative au fost transmise celor mai multor clase liceale, fiind vizate în special clasele a XI-a şi a XII-a. Totodată, prin amabilitatea compartimentelor de prevenire ale inspectoratelor de poliţie din judeţele menţionate, materialele au ajuns şi la birourile şi posturile de poliţie din aceste judeţe.

Pentru a asigura o informare directă a posibililor candidaţi, în 23 de şcoli şi licee din cele 5 judeţe menţionate am organizat sesiuni de informare, în special pentru clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a.

Lista tuturor şcolilor şi liceelor vizitate, conţinând şi numărul de elevi informaţi în mod direct poate fi descărcată aici, într-un fişier excel.

Pentru a asigura campaniei o vizibilitate mai largă, dar şi pentru a ajunge la părinţii care pot influenţa alegerea carierei în cazul grupului ţintă direct vizat (cel al liceenilor, al tinerilor în căutarea unei meserii), cu sprijinul financiar al Fundaţiei Communitas am derulat, timp de 4 săptămâni, în principalele cotidiene de limbă maghiară din România (KrónikaÚj Magyar SzóSzabadságNépújságUdvarhelyi HiradóBihari NaplóSzatmári Friss Újság), dar şi în cadrul principalului portal de limbă maghiară Transindex o campanie media constând în publicarea alternativă în fiecare zi a afişului Misiune posibilă.

Proiectul a fost bine primit şi reflectat în presă, aşa cum se poate observa din articolele apărute:
– Ziua de Cluj - 30 septembrie 2006
– Szabadság - 30 septembrie 2006
– Ziarul Clujanului - 2 octombrie 2006
– Krónika - 2 octombrie 2006
– Új Magyar Szó - 2 octombrie 2006
– Adevărul Harghitei - 2 mai 2007
– Csíki Hírlap - 27 aprilie 2007
– Hargita Népe - 27 aprilie 2007
– Új Magyar Szó - 27 aprilie 2007
– Transindex - 11 mai 2007
– Realitatea Bihoreană - 25 mai 2007
– Crişana - 25 mai 2007
– Bihor Online - 25 mai 2007
– Bihari Napló - 25 mai 2007
– Divers - 31 mai 2007
 

<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>