Prevenirea abandonului şcolar prin servicii integrate pentru copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca

Contact

Descriere

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca

Proiectul susţine candidatura oraşului Cluj-Napoca la titlul de Capitală Culturală Europeană 2021

Unul dintre obiectivele-ţintă naţionale asumate de România în Programul Naţional de Reformă (PNR) este reducerea la 11,3% a ratei de părăsire timpurie a şcolii (PTS), care, potrivit INS, a fost de 17,4% în 2012, semnificativ mai mare decât rata medie din UE27 (12,8%), iar grupul ţintă nr. 1 sunt „copiii proveniţi din familii sărace (cu venituri mici sau lipsite de resurse materiale) sau separaţi de familie (instituţionalizaţi şi privaţi de libertate sau ai căror părinţi lucrează în străinătate) sau eliberaţi condiţionat, aceasta conducând la un nivel scăzut de educaţie, cu consecinţe nefaste asupra integrării sociale şi pe piaţa muncii ca adulţi”.

De asemenea, în planul Srategiei incluziunii sociale Cluj-Napoca 2020, elaborat de Primăria Cluj-Napoca în pateneriat cu ONG-uri și diverse instituții, DIRECȚIA STRATEGICĂ 2 prevede ” PO 2.1. Sprijinirea financiară a centrelor existente, administrate de ONG-uri şi asigurarea permanenţei funcţionării pe baza unor evaluări periodice şi transparente”, iar DIRECȚIA STRATEGICĂ 3 prevede ”Asigurarea participării copiilor din familii dezavantajate la rețeaua centrelor comunitare, dar și la cluburi sportive din oraș; îmbunătățirea participării copiilor din familii dezavantajate la școlile de masă în rețeaua școlilor incluzive, la programele after-school și de a doua șansă”.

Luând în considerare experienţa şi rezultatele de peste 14 ani ale FRCCF în crearea şi administrarea centrelor comunitare/de zi, considerăm că sprijinul pentru funcționarea în continuarea a unor asemenea centre este cea mai eficace şi eficientă modalitate de intervenţie pentru prevenirea abandonului copilului şi a părăsirii timpurii a şcolii. Un centru de zi/comunitar permite intervenţii integrate şi simultane atât pentru un număr mare de copiii defavorizaţi care învaţă în diferite şcoli, cât şi pentru părinţii acestora, dar şi posibilitatea implicării comunităţii locale (autorităţii locale, ONG, agenţi economici) pentru realizarea obiectivelor stabilite în comun acord.

Scopul şi obiectivele proiectului

Scop: furnizarea unor servicii integrate pentru asigurarea integrării şcolare şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii de către copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca.

Obiective:

1. îmbunătăţirea rezultatelor şcolare (cunoştinţe, note şi frecvenţă) ale copiilor defavorizaţi care se află în risc de eșec școlar;

2. creşterea motivaţiei copiilor şi a părinţilor lor privind educaţia în general;

3. sprijin pentru adaptare şi integrare şcolară și socială mai bună a copiilor defavorizaţi pentru prevenirea marginalizării şi excluderii sociale.

Grupuri ţintă, beneficiari (direcţi şi indirecţi)

Grup ţintă: copii care se află în risc de părăsirea timpurie a şcolii şi care trăiesc în familii defavorizate, în marginalizare/ izolare socială, cu probleme grave legate de sărăcie şi condiţii precare de locuit, situaţii conflictuale în familie, risc infracţional, discriminare, etc. Copiii aceștia trăiesc în condiţii de viaţă dificile şi sunt expuşi unor riscuri permanente cum ar fi: sărăcia, violenţa şi abuzul în familie şi/sau pe stradă, consumul de substanţe nocive, marginalizare, excludere, acces limitat la educaţie, cultură şi sănătate.

Activităţile proiectului

(agenda activităţilor, programul, perioada de desfăşurare, alte detalii relevante: mijloace, metode etc.)

Activităţile se desfăşoară în fiecare zi de şcoală, după orele de program şcolar, cu o durată de 4 ore/zi, în cele două locații ale proiectului: centrul de zi EveryChild și școala Horea. Aici se desfăşoară activităţi educative, dar şi de recreere, şi primesc o masă caldă.

In cadrul centrelor se ofera sprijin la teme pentru copiii din clasele primare şi ore de meditaţii la limba română şi la matematicăpentru cei din ciclul gimnazial. Psihopedagogul și psihologul sprijină aceste două activităţi şi oferă consiliere individuală şi/sau de grup, în funcţie de nevoile identificate atât copiilor cât şi părinţilor lor. Asistentul social oferă consiliere socială copiilor şi părinţilor acestora, atât la şcoală, cât şi la domiciliul acestora. El/ea realizează şi monitorizează frecvenţa şi rezultatele şcolare ale copiilor şi informarea părinţilor privind aceste două aspecte.

Psihopedagogul și psihologul organizează grupurile de dezvoltare personală, în cadrul cărora se abordează teme menite să crească stima de sine şi respectul faţă de alţii a copiilor, să ofere modele de comportament responsabil faţă de mediu şi societate, să prezinte şi să explice normele etice care sprijină un comportament social non-violent, tolerant, ne-discriminatoriu.

Metodele folosite sunt inovative, inter-active, creative. Copilul cu motivaţie scăzută va fi atras în activităţi atât prin atmosfera de lucru creată, prin informaţia transmisă cât şi prin modalităţile antrenante, participative, chiar distractive prin care se acumulează noile cunoştinţe şi se formează noile deprinderi.

Impactul proiectului

Impactul pe termen scurt şi lung va fi diminuarea eşecului şcolar, a absenteismului şcolar şi a ratei de părăsire timpurii a şcolii în Municipiul Cluj-Napoca. Astfel, proiectul va contribui la realizarea obiectivelor strategice ale fundaţiei şi ale instituţiilor publice locale din domeniul social şi educaţional.

 

<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>