Funcții contractuale (13 posturi) - Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” din Cluj-Napoca

25 iunie 2018

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” din Cluj-Napoca, Judeţul Cluj organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

 1. registrator medical -1 post;
 2. tehnician utilaje medicale debutant -1 post;
 3. asistent medical, debutant generalist cu PL -1 post;
 4. asistent medical, debutant generalist cu SSD -1 post;
 5. tehnician superior de imagistică debutant -1 post;
 6. asistent medical debutant de radiologie şi imagistică medicală -1 post;
 7. îngrijitoare în secţii cu paturi – 2 posturi;
 8. brancardier -1 post;
 9. muncitor calificat, treapta IV – electrician întreţinere şi reparaţii -1 post;
 10. muncitor calificat, treapta I – instalator apă – canal -1 post;
 11. muncitor calificat, treapta IV – fochist -1 post;
 12. şoferi -1 post.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • registrator medical: studii medii de specialitate sau studii medii şi 6 luni vechime în activitate;
 • tehnician utilaje medicale debutant: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau, diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
 • asistent medical debutant cu PL: studii postliceale sau studii de licenţă în specialitatea asistent medical generalist, vechimea în muncă sau în specialitate nu este o condiţie;
 • asistent medical debutant cu SSD: studii de licenţă sau studii superioare de scurtă durată în specialitatea asistent medical vechimea în muncă sau în specialitate nu este o condiţie;
 • tehnician superior debutant în Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală: studii superioare de scurtă durată sau studii de licenţă în specialitatea tehnician dc radiologie şi imagistică medicală, vechimea în muncă sau în specialitate nu este o condiţie;
 • asistent medical debutant în Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală: studii postliceale sau studii de licenţă în specialitatea asistent medical radiologie şi imagistică medicală, vechimea în muncă sau în specialitate nu este o condiţie;
 • îngrijitoare: studii medii sau studii generale, vechimea în activitate nu este o condiţie;
 • brancardier: studii medii sau studii generale, vechimea în activitate nu este o condiţie;
 • muncitor calificat, treapta IV – electrician întreţinere şi reparaţii: studii medii sau studii generale şi certificat de calificare în meseria de electrician, vechimea în activitate nu este o condiţie;
 • muncitor, calificat treapta I – instalator apă, canal: studii medii sau studii generale şi certificat de calificare în meseria de instalator apă, canal, 9 ani vechime în meseria de instalator apă, canal;
 • muncitor calificat, treapta IV – fochist: studii medii sau studii generale şi certificat de calificare în meseria de fochist, vechimea în activitate nu este o condiţie;
 • şofer I: studii medii sau studii generale, permis de conducere pentru şofer profesionist, valabil pentru autovehicule din categoriile B, C şi D şi 3 ani vechime în activitate ca şofer (conducător auto profesionist).

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

 • 17 iulie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 20 iulie 2018, la o oră care va fi anunţată ulterior: proba practică;
 • 25 iulie 2018, la o oră care va fi anunţată ulterior: proba interviu.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” din Cluj-Napoca, str. Gen. Traian Moşoiu nr. 22, Judeţul Cluj, telefon: 0264/403.401, interior 315.

 

Sursa: posturi.gov.ro